VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
TARPTAUTINIŲ KLAUSIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (4)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. tarptautiniai ryšiai.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė;
4.2. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Bendradarbiavimas su Europos maisto saugos tarnyba ir kitomis institucijomis ir veiksmų koordinavimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Europos maisto saugos tarnybos gaunamų dokumentų analizė, apdorojimas ir sklaida;
6.2. Projektų rengimas maisto ir veterinarijos srityse.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
12. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.
14. Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.
15. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
16. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
17. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
18. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
19. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
21. Rengia metinę ataskaitą už įvykdytas veiklas pagal EFSA Kontaktinių asmenų sutartį.
22. Užtikrina informacijos pasikeitimą su EFSA bei kitų Europos Sąjungos šalių kontaktiniais asmenimis apie rizikos vertinimą bei kitą susijusią veiklą, dalyvauja EFSA Kontaktinių asmenų darbo grupės posėdžiuose.
23. Administruoja EFSA organizacijų duomenų bazę ir konsultuoja tas organizacijas teikiant EFSA prašomą informaciją.
24. Rengia, koordinuoja projektų pasiūlymus EFSA paskelbtiems projektiniams konkursams.
25. Pavaduoja kitą skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.2. studijų kryptis – veterinarija (arba);
26.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
26.4. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
arba:
26.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.6. darbo patirties sritis – projektų valdymo patirtis;
26.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
27. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
27.1. kalba - anglų;
27.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. komunikacija - 4 lygis;
28.2. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
28.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
28.4. organizuotumas - 3 lygis;
28.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
29. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis;
29.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 3 lygis;
29.3. informacijos valdymas - 3 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-09