SKYRIAUS
SPECIALISTO (1)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) Viešųjų ryšių skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – I grupė.
2. Pareigybės lygis – C.
3. Tarnybos Skyriaus specialisto pareigybės paskirtis – dalyvauti įgyvendinant Tarnybos komunikacijos strategijos ir asmenų informavimo priemones ir planus.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
4.2. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, tvarkymą bei apskaitą, Tarnybos nuostatais, direktoriaus įsakymais, kitais Tarnybos vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais;
4.3. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimo, teisės gauti informaciją iš valstybės įstaigų klausimus, žinoti Tarnybos veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir specifiką;
4.4. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer;
4.5. mokėti savarankiškai planuoti savo veiklą, valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo asmenų skundų priėmimą, registravimą, esant poreikiui, perduoda nagrinėti kitam Tarnybos skyriui pagal kompetenciją;
5.2. įgyvendinant vieno langelio funkciją, administruoja bendrą Tarnybos pašto dėžutę skundai@vmvt.lt;
5.3. Tarnyboje nustatyta tvarka konsultuoja ir teikia aktualią informaciją, ruošia atsakymus asmenims Tarnybos kompetencijos klausimais;
5.4. rengia ir platina pranešimus žiniasklaidai, ruošia informaciją Tarnybos interneto svetainės „Naujienų“ skilčiai;
5.5. padeda ruošiant informacinius leidinius, lankstinukus, mokymų ir seminarų medžiagą aktualiais Tarnybos veiklos klausimais;
5.6. renka, kaupia, sistemina, analizuoja informaciją apie Skyriaus veiklą komunikacijos ir viešųjų ryšių srityje;
5.7. bendrauja su Tarnybos skyriais ir teritoriniais padaliniais ir teikia jiems reikiamą informaciją, užtikrindamas tinkamą su Skyriaus veikla susijusios informacijos perdavimą / surinkimą;
5.8. pagal poreikį platina viešųjų ryšių informaciją Tarnybos viduje;
5.9. pagal kompetenciją tvarko ir prižiūri Tarnybos informacinės, vaizdinės medžiagos ir fotografijų archyvą;
5.10. teikia siūlymus dėl aktualios visuomenei informacijos pateikimo Tarnybos interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose ir pagal kompetenciją vykdo nuolatinį jų informacijos atnaujinimą;
5.11. savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
5.12. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jo nesant;
5.13. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

6. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10