VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (3)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – I  grupė.
2.  Pareigybės lygis – A2.
3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) Viešųjų ryšių skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – dalyvauti įgyvendinant Tarnybos komunikacijos strategijos ir asmenų informavimo priemones ir planus.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį viešojo administravimo arba komunikacijos, arba verslo, arba vadybos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį viešojo administravimo arba komunikacijos, arba verslo, arba vadybos krypties koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo administravimo, visuomenės informavimo, teisės gauti informaciją iš valstybės įstaigų klausimus, žinoti Tarnybos veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir specifiką;
5.3. turėti patirties rengiant informacinę medžiagą, straipsnius, pranešimus ir kt.;
5.4. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
5.5. mokėti dirbti su vaizdo fiksavimo / fotografavimo įranga;
5.6. mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. palaiko kasdieninį ryšį su žiniasklaidos atstovais, priimdamas jų užklausas bei teikdamas informaciją;
6.2. užtikrina operatyvų, tikslų ir efektyvų informacijos apie Tarnybos veiklą viešinimą;
6.3. vykdo Tarnybos naujienų pozicionavimą ir nuolatinę stebėseną, teikia išvadas ir pasiūlymus Tarnybos vadovybei;
6.4. inicijuoja, rengia ir platina pranešimus žiniasklaidai, Tarnybos interneto svetainės „Naujienų“ skilčiai;
6.5. rengia atsakymus į žiniasklaidos paklausimus (raštu, žodžiu, telefonu ar el. paštu);
6.6. padeda ruošiant informacinius leidinius, lankstinukus, mokymų ir seminarų medžiagą aktualiais Tarnybos veiklos klausimais;
6.7. teikia siūlymus dėl aktualios visuomenei informacijos pateikimo Tarnybos interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose ir pagal kompetenciją užtikrina nuolatinį jų informacijos atnaujinimą;
6.8. palaiko ryšį ir bendradarbiauja su viešųjų ryšių agentūra (-omis) Tarnybos įvaizdžio ir viešųjų ryšių strategijos kūrimo ir įgyvendinimo klausimais;
6.9. užtikrina tinkamą Tarnybos informacijos sklaidos ir komunikacijos paslaugų sutarties įgyvendinimą, pagal kompetenciją vertina teikiamų paslaugų kokybę;
6.10. organizuoja ir moderuoja įvairių formų spaudos konferencijas, kitus viešus Tarnybos renginius;
6.11. savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
6.12. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant;
6.13. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.


IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo pareigų tinkamą vykdymą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28