VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (3)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Viešieji ryšiai.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Komunikacijos strategijos ir planų įgyvendinimas, informacinių leidinių rengimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.
8. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.
10. Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą.
11. Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Rengia ir platina žiniasklaidai bei visuomenei informacinius pranešimus, straipsnius, atsakymus į užklausas, kitą informacinę medžiagą apie įstaigos vykdomą veiklą, rengia priemones įstaigos komunikacijos strategijai ir jos įgyvendinimo planams vykdyti..
14. Nustatyta tvarka bendrauja su žiniasklaidos atstovais, užtikrina jiems aktualios informacijos apie įstaigos veiklą teikimą, fotografuoja vykstančius oficialius renginius, susitikimus ir kitus įvykius, tvarko nuotraukų archyvą..
15. Rengia, padeda prižiūrėti ir užtikrinti nuolatinį informacijos atnaujinimą ir publikavimą įstaigos interneto svetainėje ir socialinių tinklapių paskyrose..
16. Stebi žiniasklaidos priemonių, socialiniuose tinkluose ir valstybės institucijų skelbiamą viešąją informaciją, susijusią su įstaigos veikla, analizuoja ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui..
17. Pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – komunikacija (arba);
18.3. studijų kryptis – edukologija (arba);
18.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
18.5. studijų kryptis – psichologija (arba);
arba:
18.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.7. darbo patirties sritis – viešųjų ryšių patirtis;
18.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. komunikacija - 4 lygis;
19.2. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
19.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
19.4. organizuotumas - 3 lygis;
19.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. konfliktų valdymas - 3 lygis;
20.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis.
21. Profesinė kompetencija:
21.1. viešųjų ryšių išmanymas - 3 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-19