BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (8)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) Bendrųjų  reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – I grupė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – užtikrinti Tarnybos ir Tarnybos teritorinių padalinių aprūpinimą materialiuoju ir nematerialiuoju turtu, viešųjų pirkimų paraiškų bei techninių sąlygų rengimą, sutarčių vykdymo kontrolę, duomenų (informacijos) pateikimą apie Tarnybos valdomą turtą Interaktyvioje duomenų įvesties sistemoje (toliau – IDIS) ir Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje (VTIPS).
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, tvarkymą bei apskaitą, Tarnybos nuostatais, direktoriaus įsakymais, kitais Tarnybos vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais;
4.3. būti susipažinęs ir žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.4. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer;
4.5. mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas, vykdo šias funkcijas:
5.1. teikia informaciją, reikalingą įsakymų bei raštų projektams rengti;
5.2. renka informaciją iš Tarnybos padalinių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo;
5.3. pagal Tarnybos padalinių pateiktą informaciją dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo poreikio apskaičiuoja prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo vertes;
5.4.  parenka prekių, paslaugų ar darbų kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną;
5.5. atlieka perkamų prekių, paslaugų, darbų rinkos tyrimą, renka informaciją apie rinkoje esančias prekių, paslaugų, darbų kainas, kokybę, pasiūlą, potencialius tiekėjus;
5.6. pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų paraiškas, rengia prekių, paslaugų ar darbų pagrindimą, nustato prekių, paslaugų ar darbų techninius, estetinius, funkcinius bei kokybinius reikalavimus;
5.7. nagrinėja gautas pastabas dėl pirkimo techninės specifikacijos ir suderinęs su Skyriaus vedėju teikia siūlymus viešojo pirkimo organizatoriui;
5.8. tikrina ar sutarties projektas atitinka Skyriaus parengtoje paraiškoje ir techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus, inicijuoja ar teikia siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo ar nutraukimo;
5.9. sutikrina gautų prekių kiekius, kainas ir suveda duomenis į Sutarčių registrą pagal gautas sąskaitas faktūras, kaupia informaciją apie įsigytas prekes, paslaugas ar darbus;
5.10. atlieka Skyriaus inicijuotų pirkimų sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę,  koordinuoja sudarytose pirkimo sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą, terminų laikymąsi, prekių, paslaugų ar darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams, kainos ir kitiems reikalavimams;
5.11. inicijuoja ar teikia siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo ar nutraukimo, dėl teisinių pasekmių tiekėjui, nevykdančiam ar netinkamai vykdančiam pirkimo sutartyje numatytus įsipareigojimus, taikymo;
5.12. renka, kaupia ir sistemina informaciją su Tarnybos turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais ir šią informaciją teikia skyriaus vedėjui;
5.13. apdoroja, sistemina ir teikia duomenis (informaciją) apie Tarnybos valdomą turtą Interaktyvioje duomenų įvesties sistemoje (toliau – IDIS);
5.14. sistemina ir teikia duomenis (informaciją) apie Tarnybos valdomą nekilnojamąjį turtą Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje (VTIPS) apie VMVT nekilnojamąjį turtą, sudarytas nuomos ar panaudos sutartis, darbuotojų skaičių;
5.15. palaiko ryšius su kitais Tarnybos padaliniais, spręsdamas jam pavestas užduotis, ir turi teisę iš Tarnybos padalinių gauti duomenis ir dokumentus, reikalingus pavestoms užduotims spręsti;
5.16. atsako už saugomos informacijos išlikimą, prireikus pateikia saugomą kompiuteryje informaciją;
5.17. pagal kompetenciją teikia informaciją Tarnybos padaliniams, reikiamoms institucijoms ir organizacijoms;
5.18. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant;
5.19. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

6. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10