VETERINARINIŲ VAISTŲ IR PAŠARŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (3)

I. PAREIGYBĖ

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnybos) Veterinarinių vaistų ir pašarų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis veterinarijos gydytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – I grupė.
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Skyriaus vyriausiojo veterinarijos gydytojo (toliau – darbuotojas) pareigybės paskirtis – užtikrinti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų, reglamentuojančių veterinarinių vaistų vertinimą ir registraciją, įgyvendinimą.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos studijų srities veterinarinės medicinos krypties arba biomedicinos studijų srities farmacijos krypties išsilavinimą arba fizinių mokslų srities chemijos krypties išsilavinimą;
5.2. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais veterinarinių vaistų vertinimo ir registracijos reikalavimus;
5.3. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
5.4. žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir laikytis šių reikalavimų rengiant teisės aktus ir Skyriaus veiklos dokumentus;
5.5. mokėti atlikti surinktos informacijos analizę, parengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5.6. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. analizuoja informaciją apie veterinarinių vaistų neigiamą poveikį ir / ar neefektyvų veikimą;
6.2. pagal kompetenciją atlieka veterinarinių vaistų saugumo periodinių ataskaitų (PVVSA) vertinimą;
6.3. atlieka veterinarinių vaistų kokybės, saugumo ir efektyvumo vertinimą, analizuoja informaciją, reikalingą veterinarinių vaistų vertinimui;
6.4. pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei veterinarinių vaistų registravimo klausimais;
6.5. pagal kompetenciją rengia veterinarinių vaistų vertinimo ekspertizės aktus, registracijos liudijimų projektus;
6.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir įstaigomis, visuomenės informavimo priemonėmis;
6.7. pagal kompetenciją atstovauja Tarnybą kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose, taip pat ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose bei rengia su atstovavimu susijusią informaciją, medžiagą;
6.8. pagal kompetenciją atnaujina informaciją Lietuvos Respublikos veterinarinių vaistų registre;
6.9. analizuoja iš ES ir Lietuvos Respublikos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą susijusią informaciją,
6.10. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, susijusias su veterinarinių vaistų vertinimu, registracija ir tvarkymu bei derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
6.11. pagal kompetenciją derina veterinarinių vaistų aprašų, ženklinimo ir informacinių lapelių lietuvių kalba tekstus, kad šie atitiktų informaciją anglų kalba;
6.12. archyvuoja veterinarinių vaistų sąrankas;
6.13. dalyvauja komisijose, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose, mokymuose;
6.14. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo, siekiant efektyvesnio Skyriaus darbo ir veiklos tikslų įgyvendinimo; pagal kompetenciją rengia ataskaitas;
6.15. teikia siūlymus rengiant teisės aktų, susijusių su veterinarinės paskirties vaistais, projektus;
6.16. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jo nesant;
6.17. pagal kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Tarnybos administracijos, Skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

IV. ATSAKOMYBĖ

7. Darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo pareigų tinkamą vykdymą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-03