VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
GYVŪNŲ SVEIKATINGUMO IR GEROVĖS SKYRIUS
VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO-VALSTYBINIO VETERINARIJOS INSPEKTORIAUS (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Priežiūra ir kontrolė.

                
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines karves, ožkas ir kompleksinės paramos reikalavimų įgyvendinimo kontrolės organizavimas ir koordinavimas.

        
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
                
5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
14. Apdoroja informaciją dėl kompleksinės ir susietosios paramos  už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines karves ir pienines ožkas ir koordinuoja informacijos pateikimą atitinkamoms institucijoms.
15. Atskiru direktoriaus pavedimu tikrina, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi gyvūnų sveikatingumą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
16. Atstovauja įstaigai kitose valstybės institucijose, įstaigose, organizacijose, taip pat Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose, dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, rengia su atstovavimu susijusią informaciją, medžiagą.
17. Pavaduoja kitą skyriaus vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-valstybinį veterinarijos inspektorių, jo nesant.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – veterinarija (arba);
20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
20.1. kalba – anglų;
20.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
21. Atitikimas kitiems reikalavimams:
21.1. atitikti Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 8 str. 2 d. reikalavimą - turėti suteiktą veterinarijos gydytojo kvalifikaciją..

                
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
22.2. organizuotumas – 3;
22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
22.4. analizė ir pagrindimas – 4;
22.5. komunikacija – 3.
23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. įžvalgumas – 3;
23.2. informacijos valdymas – 3;
23.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-27