VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
GYVŪNŲ SVEIKATINGUMO IR GEROVĖS SKYRIUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Priežiūra ir kontrolė.

                
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Gyvūnų gerovės ir apsaugos reikalavimų įgyvendinimo kontrolė.

                
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
14. Analizuoja Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos ir Europos Komisijos informacinius pranešimus gyvūnų gerovės, apsaugos, gyvūnų augintinių nekomercinio judėjimo ir prekybos gyvūnais augintiniais klausimais, rengia santraukas žiniasklaida.
15. Atstovauja įstaigai kitose valstybės institucijose, įstaigose organizacijose, taip pat Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose, dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, rengia su atstovavimu susijusią informaciją, medžiagą, dalyvauja paramos teikimo projektuose.
16. Registruoja asmenų pranešimus apie gyvūnų sveikatingumo ir gerovės pažeidimus, koordinuoja šių pranešimų tyrimą.
17. Koordinuoja bendrųjų ir specialiųjų ūkinių gyvūnų gerovės, skerdžiamų ir kitu būdu žudomų gyvūnų apsaugos reikalavimų, vežamų gyvūnų ir su gyvūnų vežimu susijusių procedūrų, bandomųjų gyvūnų laikymo ir naudojimo moksliniams bandymams reikalavimų įgyvendinimo kontrolę.
18. Koordinuoja reikalavimų gyvūnų globėjams ir gyvūnų globos namams, gyvūnų augintinių veisėjams, gyvūnų viešbučiams įgyvendinimo kontrolę.
19. Koordinuoja reikalavimų gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse rengimą, gyvūnų augintinių nekomercinio judėjimo ir prekybos gyvūnais augintiniais reikalavimų, cirko gyvūnų, zoologijos sodų ir kitų laukinių nelaisvėje laikomų gyvūnų reikalavimų įgyvendinimo kontrolę.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – biologija (arba);
21.3. studijų kryptis – gyvulininkystė (arba);
21.4. studijų kryptis – veterinarija (arba);
arba:
21.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.6. darbo patirtis – gyvūnų gerovės  ar gyvulininkystės srities patirtis;
21.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
22.1. kalba – anglų;
22.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

                
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
23.2. organizuotumas – 3;
23.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
23.4. analizė ir pagrindimas – 4;
23.5. komunikacija – 3.
24. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. įžvalgumas – 3;
24.2. informacijos valdymas – 3;
24.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-09