VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
MAISTO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO-VALSTYBINIO MAISTO PRODUKTŲ INSPEKTORIAUS (1)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.

                
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Viešojo maitinimo subjektų valstybinė kontrolė, mažais kiekiais gaminamo ir tiekiamo galutiniams vartotojams maisto tvarkymo valstybinės kontrolės organizavimas ir koordinavimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Viešojo maitinimo subjektų higienos reikalavimų, saugos ir kokybės atitikties stebėsena ir kontrolės rezultatų analizė.

                
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
            
7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
12. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
13. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
16. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
17. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
18. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
19. Atstovauja įstaigai kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose, taip pat Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose bei rengia su atstovavimu susijusią informaciją, medžiagą.
20. Organizuoja ir dalyvauja mokymuose įstaigos specialistams ir maisto tvarkymo subjektų atstovams.
21. Pagal kompetenciją rengia informaciją žiniasklaidai, tvarko įstaigos interneto svetainėje skelbiamą informaciją.
22. Pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą-valstybinį maisto produktų inspektorių, jo nesant.
23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
24.3. studijų kryptis – maisto technologijos (arba).
24.4. studijų kryptis – maisto studijos (arba).
24.5. studijų kryptis – chemija (arba).
25. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
25.1. kalba – anglų;
25.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

                
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
26.2. organizuotumas – 3;
26.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
26.4. analizė ir pagrindimas – 4;
26.5. komunikacija – 3.
27. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
27.1. įžvalgumas – 3;
27.2. informacijos valdymas – 3;
27.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-26