VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VIDAUS TYRIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Korupcijos prevencija.

                
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Korupcijos prevencija ir kontrolė, tarnybinių, darbo pareigų pažeidimų tyrimas ir duomenų apsaugos užtikrinimas.

                
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
            
5. Apdoroja su korupcijos prevencija susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencija susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka patikrinimus bei kitas su korupcijos prevencija susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja patikrinimų bei kitų su korupcijos prevencija susijusių veiklų atlikimą.
7. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis arba prireikus koordinuoja šį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Planuoja patikrinimus bei kitas su korupcijos prevencija susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja patikrinimų bei kitų su korupcijos prevencija susijusių veiklų planavimą.
11. Prižiūri su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia ir teikia informaciją su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su korupcijos prevencija susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl korupcijos prevencijos arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl korupcijos prevencijos rengimą.
15. Vertina asmens duomenų riziką ir teikia planus rizikai valdyti, vykdo duomenų apsaugos įstaigoje stebėseną ir teikia išvadas, koordinuoja incidentų, įvykusių dėl duomenų apsaugos, tyrimą.
16. Atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.
17. Atlieka tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus, informacijos tikrinimus dėl galimų įstaigos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusižengimų.
18. Atstovauja įstaigai teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose, kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
19. Pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – teisė (arba);
22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
22.1. kalba – anglų;
22.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

                
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
23.2. organizuotumas – 3;
23.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
23.4. analizė ir pagrindimas – 4;
23.5. komunikacija – 3.
24. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. informacijos valdymas – 3;
24.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.
25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. korupcijos prevencija – 3.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04