VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
PASIENIO MAISTO IR VETERINARINĖS KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. priežiūra ir kontrolė;
4.2. veiklos planavimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės metu imamų mėginių atrinkimo metodikų, mėginių tyrimų rezultatų, metodų taikymo analizė.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Valstybinė negyvūninio maisto kontrolė;
6.2. Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės metu imamų mėginių tyrimų planavimas.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS


7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
10. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
13. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
14. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
15. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
16. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
19. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
20. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
22. Ruošia kokybės sistemos programas ir darbo instrukcijas dėl importuojamo negyvūninio maisto pasienio veterinarinės kontrolės, pasienyje imamų mėginių planavimo, mėginių tyrimų metodikų..
23. Siekdamas nuolatinio profesinio žinių atnaujinimo, koordinuoja ir organizuoja, vykdo mokymus pasienio valstybinės maisto kontrolės srityje..
24. Atstovauja įstaigą kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose, taip pat Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose, rengia su atstovavimu susijusią informaciją, medžiagą..
25. Koordinuoja ir analizuoja pasienio veterinarijos postų (skyrių) darbuotojų vykdomą pasienio maisto ir veterinarinę kontrolę pagal nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, teikia metodinę ir praktinę pagalbą pasienio veterinarijos postams dėl teisės aktų taikymo..
26. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą struktūrinio padalinio darbuotoją, jo nesant..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
27.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.2. studijų kryptis – veterinarija (arba);
27.3. studijų kryptis – maisto studijos (arba);
27.4. studijų kryptis – maisto technologijos (arba);
27.5. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
arba:
27.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.7. darbo patirties sritis – maisto kontrolės vykdymo patirtis ;
27.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
28. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
28.1. kalba - anglų arba prancūzų ir rusų;
28.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


29. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
29.2. organizuotumas - 3 lygis;
29.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
29.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
29.5. komunikacija - 3 lygis.
30. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
30.1. įžvalgumas - 3 lygis;
30.2. informacijos valdymas - 3 lygis;
30.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10