INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (2)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos (toliau – VMVT) Informacinių sistemų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – I grupė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – užtikrinti informacinių sistemų, duomenų bazių, kompiuterinių tinklų, serverių, personalinių kompiuterių, kompiuterinės bei video-konferencinės įrangos funkcionavimą.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II.  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį Fizinių arba technologijos studijų srities, programų sistemų, matematikos, informatikos, elektronikos, inžinerijos studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį fizinių mokslų srities, matematikos ir kompiuterių mokslo krypties koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilyginą išsilavinimą;
5.2. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais;
5.3. mokėti dirbti su pagrindiniais biuro programų paketais, kompiuterinės grafikos redaktoriais, internetinių svetainių kūrimo ir administravimo priemonėmis, sugebėti atstatyti kompiuterinės bei programinės įrangos veikimą gedimų atvejais;
5.4. išmanyti informacinių sistemų saugos reikalavimus;
5.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
5.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5.7. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

III. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. prižiūri VMVT kompiuterinės ir programinės įrangos techninę būklę;
6.2. konsultuoja darbuotojus informacinių technologijų ir konferencinės įrangos naudojimo klausimais;
6.3. prižiūri bei administruoja VMVT kompiuterinį tinklą;
6.4. prižiūri VMVT internetinę svetainę;
6.5. analizuoja duomenis apie VMVT ir jai pavaldžių įstaigų kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimą, teikia pasiūlymus;
6.6. konsultuoja VMVT bei pavaldžių įstaigų darbuotojus informacinių sistemų, standartinės biuro programine įrangos naudojimo klausimais;
6.7. ruošia informacinę medžiagą, reikalingą naudoti VMVT pasitarimuose, konferencijose, seminaruose;
6.8. administruoja pagal kompetenciją priskirtus IS bei jų naudotojus, taiso klaidingai suvestus duomenis;
6.9. organizuoja el. pašto priemones VMVT darbuotojams;
6.10. administruoja VMVT informacinių sistemų, žiniatinklio podėlio tarnybinės programos (Squid) bei autentifikavimo sistemos (toliau – Active directory) tarnybines stotis;
6.11. savo darbe vadovaujasi VMVT direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis VMVT taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
6.12. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir kitoms institucijoms aktualiais su skyriaus veikla susijusiais klausimais;
6.13. pagal kompetenciją pavaduoja kitą vyriausiąjį specialistą, jo nesant;
6.14. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

IV. ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako, vykdant savo veiklą, už savo pareigų netinkamą vykdymą, už padarytą materialinę žalą teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data:  2021-01-21