VETERINARIJOS SANITARIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (1)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
 PAREIGYBĖ

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) Veterinarijos sanitarijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – I grupė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau – darbuotojas) pareigybės paskirtis – gyvūninio maisto kontrolės duomenų tvarkymas, analizavimas bei ataskaitų rengimas gyvūninio maisto saugos ir vartotojų teisių apsaugos maisto srityje.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau – Vedėjas).

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį veterinarijos arba visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį veterinarijos arba visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais gyvūninio maisto saugą;
5.3. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
5.4. žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir laikytis šių reikalavimų rengiant teisės aktus ir Skyriaus veiklos dokumentus;
5.5. mokėti atlikti surinktos informacijos analizę, parengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
5.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. analizuoja ir sistemina informaciją apie gyvūninio maisto tvarkymo subjektus, jų veiklą, būklę, nustatytų reikalavimų laikymąsi, kontrolės metu nustatytų trūkumų šalinimą, taikytas poveikio priemones, koregavimo veiksmus ir rengia šios srities ataskaitas;
6.2. teikia siūlymus rengiant papildymus, pakeitimus dėl informacinių sistemų kontrolės duomenų suvedimo ir paieškos, siekiant užtikrinti nustatytų kontrolės rezultatų ataskaitų teikiamų rodiklių atitiktį nustatytoms statistinėms formoms;
6.3. Skyriaus vedėjo nurodymu padeda organizuoti pasitarimus, seminarus, konferencijas, mokymus gyvūninio maisto saugos klausimais, ruošia mokymų ir konferencijų darbotvarkes, ruošia reikalingą informaciją bei vaizdinę medžiagą prezentacijoms, susijusioms su gyvūninio maisto saugos kontrolės rezultatais, statistiniais rodikliais;
6.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant informaciją visuomenės informavimo priemonėms;
6.5. teikia informaciją Tarnybos teritorinių padalinių ir Tarnybos pavaldžios įstaigos darbuotojams gyvūninio maisto kontrolės procedūrų klausimais;
6.6. atnaujina informaciją Tarnybos interneto svetainėje, susijusią su gyvūninio maisto sauga;
6.7. savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
6.8. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Tarnybos administracijos, Skyriaus vedėjo pavedimus.

IV ATSAKOMYBĖ

7. Darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo pareigų tinkamą vykdymą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-13