GYVŪNŲ SVEIKATINGUMO IR GEROVĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis veterinarijos gydytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – I grupė.
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Skyriaus vyriausiojo veterinarijos gydytojo (toliau – darbuotojas) pareigybės paskirtis – rengti gyvūnų gerovės kontrolės ataskaitas, sisteminti ir apdoroti duomenis.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau – Vedėjas).

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį veterinarijos krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę;
5.3. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
5.4. būti susipažinęs ir žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
5.5. mokėti atlikti surinktos informacijos analizę, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
5.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. Tarnybos direktoriaus arba Skyriaus vedėjo pavedimu rengia apžvalgas, susijusias su gyvūnų gerove;
6.2. dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su gyvūnų gerove;
6.3. sistemina ir apdoroja duomenis, gautus iš Tarnybos teritorinių padalinių apie gyvūnų gerovės kontrolę ir rengia šios srities ataskaitas;
6.4. analizuoja duomenis, gautus iš Tarnybos teritorinių padalinių apie gyvūnų gerovę, teikia rekomendacijas;
6.5. analizuoja skelbimų portalų duomenis apie gyvūnų prekybą, teikia rekomendacijas;
6.7. atlieka duomenų apie gyvūnų augintinių veisimą Gyvūnų augintinių registre analizę ir rengia ataskaitas;
6.8. analizuoja duomenis apie gyvūnų gerovės reikalavimų įgyvendinimą gyvūnų augintinių veisimo vietose ir teikia rekomendacijas;
6.9. pagal kompetenciją dalyvauja ir padeda ruošti seminarus, konferencijas, forumus;
6.10. savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
6.11. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.


IV SKYRIUS
 ATSAKOMYBĖ

7. Darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo pareigų tinkamą vykdymą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25