VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS (1)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – II pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. veiklos planavimas.
4. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Priskirtų įstaigos skyrių veiklos koordinavimas ir kuravimas.
6. Veterinarijos (išskyrus valstybinės veterinarinės priežiūros), eksporto, ūkinių gyvūnų veislininkystės kontrolės organizavimas ir koordinavimas, mokslinio veterinarijos rizikos vertinimo ir laboratorinių tyrimų atlikimo, auditų rekomendacijų įgyvendinimo ir apgavysčių, klastočių veterinarijos srityje kontrolės koordinavimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
8. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
9. Prireikus vadovauja įstaigai.
10. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
11. Prireikus valdo įstaigos išteklius.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
13. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
15. Koordinuoja pozicijų rengimą, analizuoja gaunamus dokumentus, teisės aktus, rengia ataskaitas iš Europos Sąjungos institucijų darbo grupių susitikimų, teisės aktus..
16. Koordinuoja informacinių sistemų vystymą veterinarijos ir ūkinių gyvūnų veislininkystės kontrolės srityse..
17. Tvirtina biocidų ir veterinarinių medikamentų registravimo liudijimus..
18. Įstaigos direktoriaus sprendimu atlieka patikrinimus ūkio subjektuose..
19. Koordinuoja mokslinį rizikos vertinimą ir laboratorinius tyrimus veterinarijos srityje..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – veterinarija (arba).
20.3. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba - anglų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.
22. Atitikimas kitiems reikalavimams:
22.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. vertės visuomenei kūrimas - 5 lygis;
23.2. organizuotumas - 5 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 5 lygis;
23.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
23.5. komunikacija - 5 lygis.
24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. strateginis požiūris - 5 lygis;
24.2. veiklos valdymas - 5 lygis;
24.3. lyderystė - 4 lygis.
25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. įžvalgumas - 5 lygis;
25.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 5 lygis;
25.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 5 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-17