VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VETERINARINIŲ VAISTŲ IR PAŠARŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS VETERINARIJOS GYDYTOJAS-VALSTYBINIS VETERINARIJOS INSPEKTORIUS (8)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Priežiūra ir kontrolė.

                
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Veterinarinių vaistų ir jų liekanų gyvūnuose ir gyvūniniuose produktuose stebėsena ir kontrolė.

                
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
                
5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
14. Koordinuoja veterinarinių vaistų liekanų stebėsenos ir kontrolės vykdymą, renka ir analizuoja informaciją apie įstaigos teritorinių padalinių vykdomą liekanų stebėseną ir veterinarinių vaistų kontrolę, pildo pateiktus kitų šalių klausimynus dėl veterinarinių vaistų liekanų stebėsenos ir kontrolės.
15. Atskiru įstaigos direktoriaus pavedimu tikrina, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi veterinarinių vaistų gamybos, tiekimo į rinką ir naudojimo teisės aktų reikalavimų.
16. Teikia metodinę ir praktinę informaciją įstaigos teritoriniams padaliniams ir visuomenei, rengia apžvalgas apie Europos Sąjungos veterinarinių vaistų liekanų politiką bei naujausius įvykius veterinarinių vaistų ir jų liekanų kontrolės srityse.
17. Atstovauja įstaigai kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose, taip pat Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose bei rengia su atstovavimu susijusią informaciją, medžiagą.
18. Pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-valstybinį veterinarijos inspektorių, jo nesant.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – veterinarija (arba);
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba – anglų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

                
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
22.2. organizuotumas – 3;
22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
22.4. analizė ir pagrindimas – 4;
22.5. komunikacija – 3.
23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. įžvalgumas – 3;
23.2. informacijos valdymas – 3;
23.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-20