VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (4)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Viešųjų ryšių skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – I  grupė.
2.  Pareigybės lygis – A2.
3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – dalyvauti įgyvendinant Tarnybos komunikacijos strategijos ir asmenų informavimo priemones ir planus.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
5.2. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo administravimo, visuomenės informavimo, teisės gauti informaciją iš valstybės įstaigų klausimus, žinoti Tarnybos veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir specifiką;
5.3. turėti patirties administruojant įstaigos skambučius, teikiant konsultacijas ir kt..;
5.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
5.5. mokėti dirbti su vaizdo fiksavimo / fotografavimo įranga;
5.6. mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.


III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. vykdo asmenų skundų priėmimą, registravimą, esant poreikiui perduoda nagrinėti kitam Tarnybos skyriui pagal kompetenciją;
6.2. įgyvendinant vieno langelio funkciją administruoja bendrą Tarnybos pašto dėžutes skundai@vmvt.lt ir klausimai@vmvt.lt;
6.3. Tarnyboje nustatyta tvarka konsultuoja ir teikia aktualią informaciją, ruošia atsakymus asmenims Tarnybos kompetencijos klausimais;
6.4. pagal kompetenciją ruošia ir administruoja informaciją Tarnybos interneto svetainėje, organizuoja aktualios informacijos vertimą ir paskelbimą angliškoje Tarnybos interneto svetainės versijoje;
6.5. rengia atsakymus į žiniasklaidos ir visuomenės paklausimus (raštu, žodžiu, telefonu ar el. paštu), pagal kompetenciją komunikuoja su žiniasklaidos priemonėmis;
6.6. padeda ruošiant informacinius leidinius, lankstinukus, mokymų ir seminarų medžiagą aktualiais Tarnybos veiklos klausimais;
6.7. fotografuoja Tarnyboje vykstančius oficialius renginius, susitikimus ir kt. įvykius;
6.8. renka, kaupia, sistemina, analizuoja informaciją apie Skyriaus veiklą komunikacijos ir asmenų aptarnavimo srityje;
6.9. bendrauja su Tarnybos skyriais ir teritoriniais padaliniais ir teikia jiems reikiamą informaciją, užtikrindamas tinkamą su Skyriaus veikla susijusios informacijos perdavimą / surinkimą;
6.10. pagal poreikį platina viešųjų ryšių informaciją Tarnybos viduje;
6.11. prenumeruoja spaudą ir organizuoja jų paskirstymą gavėjams;
6.12. pagal kompetenciją tvarko ir prižiūri Tarnybos informacinės, vaizdinės medžiagos ir fotografijų archyvą;
6.13. teikia siūlymus dėl aktualios visuomenei informacijos pateikimo Tarnybos interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose ir pagal kompetenciją vykdo nuolatinį jų informacijos atnaujinimą;
6.14. savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
6.15. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant;
6.16. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo pareigų tinkamą vykdymą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-15