STRATEGINIO PLANAVIMO IR KOKYBĖS VALDYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.    
2.  Pareigybės lygis – A2.
3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės  paskirtis – Tarnybos veiklos planų įgyvendinimo analizė ir ataskaitų teikimas.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis;
5.3. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
5.4. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas;
5.5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
5.6. mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikoje vykdomos valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės efektyvumą ir objektyvumą, dalyvauja vertinant Tarnybos teritorinių padalinių inspektorių kompetenciją;
6.2 teikia pasiūlymus ir dalyvauja sudarant Tarnybos rizikos priemonių planus;
6.3. analizuoja Tarnybos teritorinių padalinių pateiktus dokumentus dėl ūkio subjektų nepatikimos veiklos ir rengia įsakymų projektus dėl jų įtraukimo į nepatikimų ūkio subjektų sąrašą;
6.4. atlieka Tarnybos darbuotojų darbo krūvio analizę, valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės kaštų ir vienam statistiniam darbuotojui (inspektoriui) tenkančio darbo krūvio įvertinimą pagal parengtą metodiką ir teikia ataskaitas;
6.5. renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie Tarnybos veiklos rezultatus ir teikia ataskaitas, siūlymus dėl Tarnybos veiklos efektyvumo ir procesų tobulinimo;
6.6. teikia pasiūlymus ir rekomendacijas dėl Tarnybos Metinio veiklos plano ir ataskaitų projektų;
6.7. teikia pasiūlymus dėl Tarnybos teikiamų administracinių paslaugų kokybės gerinimo;
6.8. pagal kompetenciją teikia informaciją ir bendradarbiauja su Tarnybos teritoriniais padaliniais;
6.9. atlieka Tarnybos veiklos pažangumo (švieslentė) vertinimą ir teikia rekomendacijas dėl veiklos tobulinimo;
6.10. atlieka Tarnybos veiklos efektyvumo rodiklių (Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacijos) stebėseną, analizę ir teikia suinteresuotoms institucijoms;
6.11. rengia ataskaitas, pažymas ir kitus dokumentus arba, esant poreikiui, koordinuoja ataskaitų, pažymų ir kitų dokumentų rengimą;
6.12. savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
6.13. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo pareigų tinkamą vykdymą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-10