Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Kartu su Tarnybos kokybės vadybininku užtikrina kokybės vadybos sistemos
rezultatyvumą ir efektyvumą, nuolatinį jos gerinimą ir atnaujinimą, siekiant, kad  Tarnybos veikla atitiktų LST EN ISO / IEC 17020:2012 standarto (toliau – Standartas) reikalavimus visą akreditavimo pažymėjimo galiojimo laiką.
2. Kontroliuoja Kokybės politikos keliamų kokybės tikslų įgyvendinimo eigą ir suderinamumą su procesiniu požiūriu.
3. Valdo ir apskaito kokybės vadybos sistemos dokumentus, nustatytu periodiškumu juos peržiūri ir atnaujina, veda pagal Standarto reikalavimus būtiną dokumentaciją.
4. Rengia ir dalyvauja rengiant kokybės vadybos sistemos dokumentus – Tarnybos Kokybės vadovą, kokybės vadybos sistemos procedūras, instrukcijas ir kitus dokumentus pagal Standarto reikalavimus.
5. Standartizuoja ir dokumentuoja paskirtus Tarnybos veiklos procesus.
6. Dalyvauti diegiant ar taikant naujus vadybos sistemų metodus.
7. Teikia siūlymus Tarnybos veiklos efektyvinimui ir inicijuoja procesų tobulinimą.
8. Teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja kokybės vadybos klausimais.
9. Rengia kokybės vadybos sistemos dokumentus.
10. Pagal kompetenciją konsultuoja Tarnybos darbuotojus.
11. Rengia ataskaitas, pažymas ir kitus dokumentus arba, esant poreikiui, koordinuoja ataskaitų, pažymų ir kitų dokumentų rengimą.
12. Rengia, kaupia, apdoroja informaciją Europos maisto saugos agentūros aktualiais klausimais.
13. Savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.
14. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos, veterinarinės medicinos, gyvūnų mokslų arba maisto saugos krypties išsilavinimą.
2. Turėti darbo patirtį įstaigos veiklos planavimo srityje.
3. Būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.
4. Mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
5. Mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.
6. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.
7. Mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-18