Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Konsultuoja darbuotojus informacinių technologijų, duomenų bazių ir programinės įrangos naudojimo klausimais.
2. Administruoja VMVT duomenų bazes, informacines sistemas (NEMAS, Veterinarijos preparatų registras, Pašarų importo ir tranzito IS, Raštvedybos IS, Gyvūninių produktų eksporto registravimo IS) ir jų naudotojus, konsultuoja IS naudojimo klausimais.
3. Koreguoja VMVT duomenų bazių struktūrą ir informacines sistemas (NEMAS, Veterinarijos preparatų registras, pašarų importo ir tranzito duomenų bazė, Raštvedybos IS, Gyvūninių produktų eksporto registravimo IS), kad būtų pagal poreikius palaikomas šių IS sistemų funkcionalumas.
4. Esant poreikiui padeda išrinkti duomenų bazėse kaupiamą informaciją, kuri reikalinga rengiant informacinę medžiagą, naudojamą VMVT pasitarimuose, konferencijose, teikiamą VMVT vadovybei ar kitoms institucijoms.
5. Renka, analizuoja VMVT ir jai pavaldžių įstaigų poreikius duomenų bazėms ir informacinėms sistemoms, dalyvauja rengiant kuriamų IS specifikacijas.
6. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą vyriausiąjį specialistą, jam nesant.
7. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį Fizinių studijų srities, programų sistemų, matematikos, informatikos, elektronikos, inžinerijos studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį fizinių mokslų srities, matematikos ir kompiuterių mokslo krypties koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilyginą išsilavinimą.
2. Būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.
3. Mokėti dirbti su pagrindiniais biuro programų paketais, kompiuterinės grafikos redaktoriais, internetinių svetainių kūrimo ir administravimo priemonėmis, sugebėti atstatyti kompiuterinės bei programinės įrangos veikimą gedimų atvejais.
4. Išmanyti informacinių sistemų saugos reikalavimus.
5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
7. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-03