VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Viešieji ryšiai.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Asmenų skundų registravimas, nagrinėjimas, paskirstymas, "vieno langelio" pricipo įgyvendinimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.
9. Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą.
10. Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
12. Vykdo vartotojų ir asmenų skundų bei pranešimų registravimą, tyrimo organizavimą, informacijos apie tyrimų rezultatus kaupimą, sisteminimą ir analizę, pagal kompetenciją rengia ataskaitas apie įstaigos asmenų informavimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimą, vartotojų skundų nagrinėjimą..
13. Administruoja atsakymus į klausimus, pateiktus įstaigos elektroniniu paštu, interneto svetainėje ir socialinio tinklo paskyroje, prižiūri atsakymų į asmenų klausimus registrą, tvarko / padeda tvarkyti įstaigos interneto svetainės skilties „Dažniausiai užduodami klausimai“ informaciją, esant poreikiui, rūpinasi jos atnaujinimu..
14. Analizuoja įstaigos klientų srautus, konsultacijų poreikio ir skundų priežastis, identifikuoja dažniausiai pasikartojančius klausimus ar skundus, analizuoja atsakymų ar skundų tyrimų efektyvumą, teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui..
15. Ruošia metodinę medžiagą fizinių ir juridinių asmenų konsultavimui, dalyvauja rengiant viešąsias konsultacijas, išvažiuojamuosius konsultavimus, mokymus ir seminarus..
16. Pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – komunikacija (arba);
17.3. studijų kryptis – informacijos paslaugos (arba);
17.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
17.5. studijų kryptis – psichologija (arba);
arba:
17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.7. darbo patirties sritis – klientų/asmenų aptarnavimo srityje;
17.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
18.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;
18.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
19.2. organizuotumas - 3 lygis;
19.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
19.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
19.5. komunikacija - 4 lygis.
20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
20.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis;
20.3. konfliktų valdymas - 3 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-15