Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Administruoja, tobulina ir atnaujina Tarnybos interneto svetainę, koordinuoja naujų interneto svetainės funkcijų bei modulių įgyvendinimą.
2. Inicijuoja ir koordinuoja Tarnybos projektus, susijusius su viešųjų paslaugų perkėlimu į elektroninę erdvę.
3. Administruoja Tarnybos interneto svetainės skyrių „VMVT intranet“.
4. Ruošia Tarnybos interneto svetainės priežiūros (programavimo) paslaugų pirkimo dokumentus.
5. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe (kaip ekspertas įvertinant paslaugų teikėjų pasiūlymus).
6. Organizuoja ir koordinuoja su Tarnybos veikla susijusios informacijos rinkimą, kaupimą, sisteminimą, analizę bei teikimą.
7. Dalyvauja konferencijose, seminaruose, mokymuose ir kituose su Tarnybos veikla susijusiuose renginiuose bei skyriaus vedėjui teikia informaciją ar išvadas.
8. Ruošia ir teikia reikalingą informaciją bei vaizdinę medžiagą konferencijoms, seminarams, pasitarimams, mokymams, prezentacijoms.
9. Atlieka informacinių sistemų naudotojų veiklos bei techninės ir programinės bazės analizę.
10. Analizuoja Tarnybos informacinių sistemų (toliau – IS) veiklos procesus, funkcijas, gilinasi į sistemų naudotojų reikalavimus, aprašo IS pakeitimus.
11. Padeda surasti naudingą, naują kompiuterių pritaikymą – naujus būdus naudotojui jo veiklos srityje.
12. Atlieka analizę, ar parinkti sprendimai pasiteisino ir pateikia išvadas, ką galima keisti ar tobulinti.
13. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir kitoms institucijoms aktualiais su skyriaus veikla susijusiais klausimais.
14. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą vyriausiąjį specialistą, jam nesant.
15. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą.
2. Būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisės aktais maisto ir veterinarijos srityse, šiuo pareigybės aprašymu, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais.
3. Atlikti teisės aktų, reglamentuojančių maisto saugą ir veterinariją, analizę, rengti Tarnybos vidaus tvarkomuosius organizacinius dokumentus.
4. Mokėti vieną iš oficialių Europos Sąjungos kalbų (anglų, prancūzų arba vokiečių) įgudusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
5. Mokėti dirbti šiomis Microsoft Office programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Powerpoint, Internet Explorer.
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.
7. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
8. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-10