VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VYRIAUSIOJO PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IV pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Veiklos planavimas.
4. Stebėsena ir analizė.

                
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Įstaigos veiklos tobulinimo ir efektyvumo didinimo procesų organizavimas ir koordinavimas.
6. Rizikos veiksnių įstaigos veikloje vertinimas ir įstaigos strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo stebėsena ir analizė.

                
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
                
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų projektų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų projektų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.
9. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.
10. Koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su administraciniu reglamentavimususijusią informaciją.
11. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų nuostatų, priemonių bei programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų nuostatų, priemonių bei programų įgyvendinimą.
12. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo  rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.
14. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Atstovauja įstaigai Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose valstybės, savivaldybių institucijose ir įstaigose, asociacijose, mokslinių tyrimų institucijose.
16. Kontroliuoja ir koordinuoja įstaigos strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo procesus, atlieka šių procesų vertinimą ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo.
17. Analizuoja bei vertina įstaigos veiklos rezultatus ir nustato tobulintinas sritis.
18. Atlieka įstaigos vykdomų funkcijų rizikos vertinimą ir teikia pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo.
19. Kuruoja ir koordinuoja įstaigos direktoriaus jam priskirtų įstaigos skyrių veiklą.
20. Įstaigos direktoriaus pavedimu atstovauja įstaigai valstybės institucijose, stebi Vyriausybės, Seimo darbotvarkę ir pagal kompetenciją dalyvauja šių institucijų posėdžiuose, rengia ir teikia direktoriui su įstaigos veikla susijusią aktualią informaciją.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – veterinarija (arba);
22.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
22.4. studijų kryptis – teisė (arba);
22.5. studijų kryptis – maisto studijos (arba);
22.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai.
23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
23.1. kalba – anglų;
23.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

                
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. komunikacija – 4;
24.2. analizė ir pagrindimas – 5;
24.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
24.4. organizuotumas – 4;
24.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. lyderystė – 4;
25.2. veiklos valdymas – 5;
25.3. strateginis požiūris – 4.
26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 4;
26.2. informacijos valdymas – 4;
26.3. įžvalgumas – 4.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-22