VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VIDAUS TYRIMŲ SKYRIAUS
PATARĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. korupcijos prevencija.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Tarnybinių nusižengimų / darbo pareigų pažeidimo tyrimas, prevencija ir kontrolė.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su korupcijos prevencija susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencija susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka patikrinimus bei kitas su korupcijos prevencija susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja patikrinimų bei kitų su korupcijos prevencija susijusių veiklų atlikimą.
7. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis arba prireikus koordinuoja šį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Planuoja patikrinimus bei kitas su korupcijos prevencija susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja patikrinimų bei kitų su korupcijos prevencija susijusių veiklų planavimą.
11. Prižiūri su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia ir teikia informaciją su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su korupcijos prevencija susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl korupcijos prevencijos arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl korupcijos prevencijos rengimą.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
16. Atlieka tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus, vertina įstaigai pavaldžiose įstaigose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadų teisėtumą ir pagrįstumą..
17. Pagal kompetenciją atstovauja ginčų komisijose, teismuose ir kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje..
18. Atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą..
19. Atlieka nustatytų įstaigos, jos teritorinių padalinių ir įstaigai pavaldžių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę ir vertinimą, rengia motyvuotą išvadą dėl įstaigai ir jos teritorinių padalinių bei įstaigai pavaldžių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė..
20. Pavaduoja Skyriaus vedėją ar vyriausiąjį specialistą, jų nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – teisė (arba).
22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
22.1. kalba - anglų;
22.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. komunikacija - 4 lygis;
23.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
23.4. organizuotumas - 4 lygis;
23.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis;
24.2. įžvalgumas - 4 lygis.
25. Profesinė kompetencija:
25.1. korupcijos prevencija - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-31