ALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS
PATARĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Viešieji ryšiai.
4. Veiklos planavimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Asmenų informavimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimas.
6. Komunikacijos strategijos rengimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.
10. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.
12. Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą.
13. Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
15. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
16. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
18. Koordinuoja teisės aktų, reglamentuojančių visuomenės informavimą, įgyvendinimą įstaigoje ir informacijos apie įstaigos veiklą teikimą asmenims teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvauja rengiant įstaigos komunikacijos strategiją, rengia priemones šios strategijos įgyvendinimo planams, analizuoja ir teikia siūlymus dėl šių priemonių įgyvendinimo..
19. Dalyvauja organizuojant ir koordinuojant priemonių, susijusių su asmenų informavimo ir konsultavimo įstaigoje tvarka, įgyvendinimą, užtikrinant vartotojų, suinteresuotų įstaigų ir organizacijų pranešimų registravimą ir perdavimą nagrinėjimui įstaigos skyriui / padaliniui pagal kompetenciją..
20. Koordinuoja informacijos atnaujinimą ir publikavimą įstaigos interneto svetainėje ir socialinių tinklapių paskyrose, bendradarbiauja su įstaigos skyriais, teritoriniais padaliniais ir pavaldžia įstaiga, teikia konsultacijas ie metodinę pagalbą asmenų informavimo ir konsultavimo, komunikacijos klausimais..
21. Rengia, padeda ruošti pranešimus žiniasklaidai, spaudos konferencijoms ir kitiems renginiams, susijusiems su įstaigos veiklos viešinimu, asmenų aptarnavimu ir konsultavimu, bendrauja su žiniasklaidos atstovais, užtikrina jiems aktualios informacijos apie įstaigos veiklą teikimą..
22. Pavaduoja Skyriaus vedėją, jo nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (Lietuvių) (arba);
23.3. studijų kryptis – komunikacija (arba);
23.4. studijų kryptis – edukologija (arba);
23.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
23.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.7. darbo patirties sritis – viešųjų ryšių patirtis;
23.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
24.1. kalba - anglų;
24.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. komunikacija - 5 lygis;
25.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
25.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
25.4. organizuotumas - 4 lygis;
25.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. konfliktų valdymas - 4 lygis;
26.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 4 lygis.
27. Profesinė kompetencija:
27.1. viešųjų ryšių išmanymas - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06