Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Atlieka operacijų dokumentų įforminimo kontrolę;
2. Kontroliuoja atsiskaitymus su tiekėjais už suteiktas paslaugas ir pirktas prekes pagal sąskaitas-faktūras, vykdo įsiskolinimų, mokėtinų sumų kontrolę ir analizę;
4. Veda VMVT banko sąskaitų apyvartų, pajamų registrus, kontroliuoja piniginių lėšų judėjimą;
5. Priima, tikrina ir nustatyta tvarka teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – Centras) programų priemonių išlaidas pateisinančius dokumentus, užtikrina teikiamų duomenų teisingumą;
6. Planuoja VMVT asignavimus, rengia VMVT ir jai pavaldžių įstaigų finansavimo sąmatų projektus, sąmatas, kontroliuoja lėšų naudojimą pagal patvirtintas sąmatas;
7. Pagal poreikį atlieka patvirtintų sąmatų tikslinimą, perskirstymą;
8. Pagal kompetenciją atlieka finansinių duomenų analizę;
9. Užtikrina tinkamą apskaitos dokumentų ir registrų saugojimą;
10. Pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus raštų, programų projektams;
11. Deklaruoja valstybinėms institucijoms apie išmokėtas išmokas ir kitas finansines operacijas;
12. Pagal kompetenciją nagrinėja organizacijų gautus raštus, skundus, rengia atsakymų projektus;  
13. Bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, pagal kompetenciją organizuoja dokumentų/informacijos perdavimą;
14. Pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
15. Savo darbe vadovaujasi VMVT direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis VMVT taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
16. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jo nesant;
17. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą, arba atitinkamą aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų buhalterinės apskaitos ar finansinio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;
3. Būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansų valdymą;
4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
5. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), Valstybės biudžeto apskaitos mokėjimo sistema (VBAMS);
6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-23