Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Priima ir atlieka pirminį veterinarinių vaistų registravimui ir veterinarinės paskirties biocidų autorizavimui pateiktų dokumentų vertinimą;
2. Vykdo veterinarinių vaistų saugumo periodinių ataskaitų (PVVSA) pirminę apskaitą;
3. Vykdo veterinarinių vaistų ir veterinarinės paskirties biocidų archyvavimą;
4. Rengia Skyriaus metų dokumentacijos planą, derina jį su Skyriaus vedėju;
5. Teikia techninę pagalbą rengiant Skyriaus metų planus ir ataskaitas;
6. Rengia ir Skyriaus vedėjui teikia periodines ataskaitas apie valstybės rinkliavą, sumokėtą už veterinarinių vaistų registravimą, perregistravimą ir sąrankų duomenų keitimą bei veterinarinės paskirties biocidų autorizavimą, autorizacijos pratęsimą ir sąrankos duomenų keitimą;
7. Atlieka techninį darbą renkant ir sisteminant informaciją, reikalingą veterinarinės paskirties biocidų ir veterinarinių vaistų vertinimui, teikia duomenis atsakingiems Skyriaus specialistams;
8. Siunčia Tarnybos direktoriaus pasirašytus veterinarinių vaistų registracijos liudijimus registruotojams;
9. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jo nesant;
10. Pagal kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su Skyriaus funkcijomis, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį ar jam prilygintą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu išsilavinimą;
2. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
3. Būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą ir jų archyvavimą, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veterinarinės paskirties biocidų ir veterinarinių vaistų vertinimą ir registravimą;
4. Žinoti dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles, dokumentacijos plano sudarymą, bylų tvarkymą bei pateikimą archyvui;
5. Gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-16