VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS
SKYRIAUS VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. viešieji ryšiai.
4. veiklos planavimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Komunikacijos strategijos rengimas, asmenų informavimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimas.
6. Skyriaus veiklos planavimas, vidaus administravimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Įstaigos direktoriaus pavedimu, dalyvauja įstaigos sudaromose komisijose ar darbo grupėse, pagal kompetenciją pasirašo, vizuoja raštus, kitus dokumentus..
18. Organizuoja priemonių, susijusių su asmenų informavimo ir konsultavimo įstaigoje tvarka, įgyvendinimą, užtikrina vartotojų, suinteresuotų įstaigų ir organizacijų pranešimų registravimą ir perdavimą nagrinėti pagal kompetenciją, koordinuoja įstaigos komunikacijos strategijos rengimą ir peržiūrą, užtikrina jos įgyvendinimo planų vykdymą..
19. Organizuoja ir koordinuoja informacijos sklaidą apie įstaigos veiklą, vertybes ir prioritetus, dalyvauja organizuojant įstaigos spaudos konferencijas bei kitus renginius, susijusius su bendravimu su visuomene bei žiniasklaida..
20. Organizuoja ir koordinuoja šviečiamuosius–konsultacinius seminarus, edukacinius projektus, kitus renginius komunikacijos, asmenų informavimo ir konsultavimo temomis..
21. Pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus ir skundus, organizuoja atsakymų į žiniasklaidos ir visuomenės atstovų paklausimus rengimą ir pateikimą..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – edukologija (arba);
22.3. studijų kryptis – informacijos paslaugos (arba);
22.4. studijų kryptis – komunikacija (arba);
22.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
22.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.7. darbo patirties sritis – viešųjų ryšių patirtis;
22.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;
23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
23.1. kalba - anglų;
23.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. komunikacija - 5 lygis;
24.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
24.4. organizuotumas - 4 lygis;
24.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. lyderystė - 4 lygis;
25.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
25.3. strateginis požiūris - 4 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. konfliktų valdymas - 4 lygis;
26.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 4 lygis.
27. Profesinė kompetencija:
27.1. viešųjų ryšių išmanymas - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06