VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VIDAUS TYRIMŲ SKYRIAUS
SKYRIAUS VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. korupcijos prevencija.
4. veiklos planavimas.
5. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

6. Korupcijos prevencija ir kontrolė.
7. Skyriaus veiklos planavimas, koordinavimas ir organizavimas, strateginių planų rengimas ir įgyvendinimas.
8. Informacijos apie korupcijos atvejus kaupimas, sisteminimas ir analizė.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
19. Nuolat antikorupciniu požiūriu stebi įstaigos ir jos teritorinių padalinių bei įstaigai pavaldžių įstaigų veiklą, organizuoja informacijos apie nustatytus korupcijos atvejus kaupimą, sisteminimą ir analizę, organizuoja ir koordinuoja išankstinę įstaigos organizuojamų viešųjų pirkimų procedūrų stebėseną, pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę..
20. Organizuoja ir atlieka nustatytų įstaigos, jos teritorinių padalinių ir įstaigai pavaldžių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę ir vertinimą..
21. Organizuoja ir atlieka informacijos tikrinimus dėl galimų įstaigos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusižengimų, nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pasiūlymus..
22. Atlieka tarnybinių nusižengimų / darbo pareigų tyrimus dėl galimų įstaigos darbuotojų tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų, teikia motyvuotus pasiūlymus dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo, ar dėl pareigų pažeidimo pripažinimo, atlieka tarnybinius patikrinimus dėl galimų įstaigos darbuotojų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų..
23. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pagal kompetenciją atstovauja teismuose ir kitose institucijose..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – teisė (arba).
25. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
25.1. kalba - anglų;
25.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. komunikacija - 4 lygis;
26.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
26.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
26.4. organizuotumas - 4 lygis;
26.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
27. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. lyderystė - 4 lygis;
27.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
27.3. strateginis požiūris - 4 lygis.
28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis;
28.2. įžvalgumas - 4 lygis.
29. Profesinė kompetencija:
29.1. korupcijos prevencija - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06