VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
PATARĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Viešieji pirkimai.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
6. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
7. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
12. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Tvirtina viešųjų pirkimų dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus Skyriaus spaudu, užtikrina šių dokumentų kopijų, nuorašų tikrumą..
16. Pagal kompetenciją atstovauja įstaigai teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, kitose institucijoje, įstaigose ir organizacijose, rengia ir teikia teismams ir ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijoms procesinius dokumentus..
17. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose..
18. Atlieka prevencinę įstaigos teritorinių padalinių viešųjų pirkimų dokumentų kontrolę..
19. Pavaduoja Skyriaus vedėją, jo nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – teisė (arba);
20.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
20.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
20.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.6. darbo patirties sritis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
20.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. komunikacija - 4 lygis;
21.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
21.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
21.4. organizuotumas - 4 lygis;
21.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis;
22.2. įžvalgumas - 4 lygis.
23. Profesinė kompetencija:
23.1. viešųjų pirkimų išmanymas - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-23