VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
PERSONALO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Personalo valdymas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Personalo politikos įgyvendinimas ir kontrolė.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.
8. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
9. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.
10. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
11. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
14. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
15. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Koordinuoja studentų mokomosios praktikos atlikimą, tarnybinių pasų išdavimą..
18. Kontroliuoja įstaigos darbuotojų darbo grafikų sudarymą, darbo laiko apskaitą..
19. Atlieka personalo sudėties analizę, poreikio vertinimą, analizuoja personalo kaitos priežastis bei tendencijas, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl personalo poreikio ir efektyvaus panaudojimo..
20. Dalyvauja įstaigoje ir jai pavaldžioje įstaigoje sudarytų komisijų darbe, darbo grupėse, pasitarimuose, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus..
21. Pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – teisė (arba);
22.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
22.4. studijų kryptis – psichologija (arba);
22.5. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);
arba:
22.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.7. darbo patirties sritis – personalo srities patirtis;
22.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. komunikacija - 4 lygis;
23.2. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
23.4. organizuotumas - 3 lygis;
23.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. konfliktų valdymas - 3 lygis;
24.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis.
25. Profesinė kompetencija:
25.1. žmogiškųjų išteklių valdymas - 3 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06