Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Periodiškai tikrina Tarnybos pastato apskaitos skydų, paskirstymo skydų, skydelių techninę būklę;
2. Prižiūri elektrinių šildytuvų darbą, prireikus juos remontuoja;
3. Keičia sudegusius saugiklius, elektros lemputes, jungiklius elektros įrenginių valdymo pultuose, patalpose;
4. Sugedus kitai komunikacinei elektros įrangai, taiso ją arba keičia nauja;
5. Rūpinasi technikos pristatymu, o prireikus – jos pajungimą;
6. Dalyvauja rengiamose saugos ir sveikatos mokymo programose;
7. Dalyvauja ir padeda rengti darbuotojų saugos instrukcijas;
8. Laikosi darbo tvarkos, saugos darbe taisyklių;
9. Savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
10. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
2. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
3. Išmanyti elektros įrenginių įrengimo, techninio eksploatavimo, elektros energijos tiekimo ir vartojimo, elektrosaugos taisykles;
4. Turėti Saugos darbe techninės eksploatacijos ir kitų taisyklių bei instrukcijų žinių tikrinimo pažymėjimus, kuriuose tam tikrų institucijų nustatyta tvarka būtų atžymos apie pravedamus žinių patikrinimus;
5. Žinoti Tarnybos darbo tvarkos, priešgaisrinės bei darbo saugos taisykles, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo taisykles.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-23