Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Teikia siūlymus rengiant teisės aktų, susijusių su gyvūninio maisto saugos kontrole, projektus.
2. Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui ir kitoms institucijoms aktualiais gyvūninių produktų saugos ir kokybės bei gyvūninio maisto importo eksporto klausimais.
3. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijomis ir įstaigomis, visuomenės informavimo priemonėmis gyvūninio maisto saugos klausimais.
4. Skyriaus vedėjo nurodymu organizuoja ir veda pasitarimus, seminarus, konferencijas, mokymus gyvūninio maisto saugos klausimais.
5. Ruošia mokymų ir konferencijų darbotvarkes, teikia reikalingą informaciją bei vaizdinę medžiagą konferencijoms, seminarams, pasitarimams, mokymams, prezentacijoms, susijusioms su gyvūninio maisto sauga.
6. Teikia metodinę pagalbą teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų specialistams.
7. Teikia pagal kompetenciją metodinę pagalbą Tarnybos teritorinių padalinių darbuotojams.
8. Pagal poreikį atnaujina informaciją Tarnybos tinklalapyje, susijusią su gyvūninio maisto sauga.
9. Pagal kompetenciją analizuoja iš kitų institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą susijusią informaciją.
10. Pagal kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Tarnybos administracijos, Skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos studijų srities veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
2. Būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais gyvūninio maisto saugą.
3. Gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą.
4. Žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir laikytis šių reikalavimų rengiant teisės aktus ir Skyriaus veiklos dokumentus.
5. Mokėti atlikti surinktos informacijos analizę, parengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
6. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
7. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-13