VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (4)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Dokumentų valdymas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Bendrinės lietuvių kalbos ir dokumentų tvarkymo ir valdymo reikalavimų užtikrinimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
7. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
10. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Analizuoja įstaigos teisės aktuose vartojamus terminus, sudaro, tvarko ir pildo inventorizuotų įstaigos teisės aktuose vartojamų terminų sąrašą, tvarko terminų straipsnių kalbą ir Terminų banką; organizuoja įstaigos terminijos komisijos ir laikinosios teisės akto projekto sąvokų derinimo įstaigoje pakomisės darbą; koordinuoja įstaigos terminiją ir ją derina su Valstybine lietuvių kalbos komisija..
14. Redaguoja įstaigos darbuotojų rengiamų teisės aktų (įsakymų, taisyklių, nuostatų, reikalavimų, nurodymų, aprašų ir kt.) ir kt. dokumentų (raštų, aktų, protokolų, ataskaitų ir kt.) projektus turinio, formos, dokumentų tvarkymo ir valdymo aspektais; rengia Dokumentų rengimo taisyklėse neaptartų raštų formų pavyzdžius ir jų įforminimo rekomendacijas..
15. Periodiškai atlieka įstaigos darbuotojų pateikiamų užklausų taisyklingos kalbos, rašto kultūros reikalavimų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitymo klausimais analizę, periodiškai rengia jų suvestinę ataskaitą..
16. Užtikrina, kad įstaigos teisės aktai ir kiti dokumentai būtų rengiami laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimų..
17. Pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (Lietuvių) (arba).
18.3. studijų kryptis – edukologija (arba).
19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
19.1. kalba - anglų ir rusų;
19.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. komunikacija - 3 lygis;
20.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
20.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
20.4. organizuotumas - 3 lygis;
20.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
21.2. įžvalgumas - 3 lygis.
22. Profesinė kompetencija:
22.1. dokumentų valdymas - 3 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06