Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Saugo Tarnybos administracinio pastato patalpas, materialines vertybes ir įrengimus;
2. Į Tarnybos patalpas lankytojus įleidžia tik vadovaudamasis Tarnybos nustatytomis taisyklėmis;
3. Registruoja lankytojus, pažymi jų atvykimo ir išvykimo laiką, nuolat stebi monitoriuje vaizdo kamerų perduodamą informaciją;
4. Priima iš piliečių ir kitų asmenų skundus, prašymus ir perduoda juos asmenims atsakingiems už registravimą;
5. Į Tarnybos administracinį pastatą neleidžia įsinešti kelionės krepšių bei lagaminų;
6. Be atskiro Skyriaus vedėjo leidimo neleidžia išnešti ar išvežti iš Tarnybos patalpų inventoriaus, įrengimų bei kitokių Tarnybos materialinių vertybių;
7. Nustatytu laiku įjungia lauko apšvietimą ir signalizaciją abiejuose administraciniuose pastatuose (Siesikų g. 15, 15D,  ir Siesikų g. 19, Vilnius); prieš tai patikrina patalpas, lauko teritoriją, užrakina duris, kitus įėjimus, vartus;
8. Budėjimo metu asmeniškai atsako už materialinių vertybių išsaugojimą ir padarytus nuostolius;
9. Įvykus elektros, vandentiekio ar šilumos tinklų avarijai, kilus gaisrui ar kitokiems pavojams, skubiai imasi priemonių juos likviduoti, operatyviai praneša atitinkamoms tarnyboms, informuoja Skyriaus vedėją;
10. Užtikrina valstybinės vėliavos iškėlimą teisės aktų nustatyta tvarka;
11. Nedarbo metu ir poilsio bei švenčių dienomis gavus pranešimą iš saugos tarnybos apie signalizacijos suveikimą, nedelsiant atvyksta į Tarnybą,  nustato suveikimo priežastį ir kartu su saugos tarnyba įmanomai šalina gedimus ir iš naujo įjungia signalizaciją;
12. Savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
13. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant;
14. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
2. Žinoti signalizacijos veikimo principus ir naudojimosi ja tvarką;
3. Gebėti operatyviai imtis neatidėliotinų veiksmų, pranešti vadovybei bei atitinkamoms tarnyboms apie pavojų;
4. Žinoti Tarnybos darbo tvarkos, priešgaisrinės bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, materialinių vertybių išdėstymo vietas ir jų apsaugos sistemas.
5. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-23