VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (1)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Dokumentų valdymas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Dokumentų tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo reikalavimų užtikrinimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
6. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
7. Į apskaitą įtraukia bylas arba prireikus koordinuoja bylų apskaitą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba prireikus koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą.
10. Organizuoja dokumentų vertės ekspertizę arba prireikus koordinuoja dokumentų vertės ekspertizės organizavimą.
11. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą arba prireikus koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą.
13. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.
16. Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui arba prireikus koordinuoja dokumentų valstybės archyvui ruošimą ir perdavimą.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
18. Priima ir nagrinėja asmenų prašymus dėl dokumentų, patvirtinančių tam tikrus faktus, išdavimo, įstaigos turimos informacijos pateikimo, rengia įstaigos oficialiuosius dokumentus..
19. Pagal kompetenciją administruoja įstaigos valdomos dokumentų valdymo sistemos duomenis..
20. Registruoja įstaigos gaunamus raštus, įsakymus, kitus dokumentus..
21. Tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus Skyriaus spaudu, užtikrina dokumentų kopijų, nuorašų tikrumą.
22. Pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
23.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.4. darbo patirties sritis – dokumentų valdymo srities patirtis;
23.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
24.1. kalba - rusų arba anglų;
24.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. komunikacija - 3 lygis;
25.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
25.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
25.4. organizuotumas - 3 lygis;
25.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis;
26.2. informacijos valdymas - 3 lygis.
27. Profesinė kompetencija:
27.1. dokumentų valdymas - 3 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-12