VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
PASIENIO MAISTO IR VETERINARINĖS KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Priežiūra ir kontrolė.

                
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Lietuvos Respublikos ir Eurazijos ekonominės sąjungos šalių narių maisto ir veterinarinės kontrolė.

                
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
                
5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
14. Rengia veterinarijos sertifikatų eksportuojamiems gyvūnams ir gyvūniniams produktams, pašarams, formas, bendradarbiauja ir teikia informaciją Eurazijos ekonominės sąjungos šalių kompetentingoms tarnyboms apie gyvūnų ir gyvūninių produktų vežimą iš Lietuvos Respublikos ir / arba Europos Sąjungos į Eurazijos ekonominės sąjungos šalis nares.
15. Dalyvauja įstaigos ir tarpinstitucinėse teisės aktų dėl pasienio veterinarinės kontrolės projektų rengimo darbo grupėse, komisijose.
16. Koordinuoja ir organizuoja įstaigos valstybės tarnautojų ir įstaigai pavaldžių įstaigų darbuotojų mokymą pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės srityje.
17. Dalyvauja tikrinant įstaigos teritorinius padalinius arba ūkio subjektus dėl gyvūnų ir gyvūninių produktų, pašarų eksporto reikalavimų laikymosi vežant į Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritoriją, koordinuoja leidimų muitinės sandėliuose laikyti tranzitu vežamus Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų neatitinkančius gyvūninius produktus išdavimą, atsargų tiekėjų laivams registraciją.
18. Pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jo nesant.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – veterinarija (arba);
20.3. studijų kryptis – gyvulininkystė (arba).
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba – rusų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.

                
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. komunikacija – 3;
22.2. analizė ir pagrindimas – 4;
22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
22.4. organizuotumas – 3;
22.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.
23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3;
23.2. informacijos valdymas – 3;
23.3. įžvalgumas – 3.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-11