Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją, rekomendacijas ir darbo instrukcijas fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei gyvūnų užkrečiamųjų ligų klausimais;
2. Teikia siūlymus rengiant teisės aktų, susijusių su gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsena ir likvidavimu, projektus;
3. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijomis ir įstaigomis gyvūnų užkrečiamųjų ligų klausimais;
4. Skyriaus vedėjo nurodymu organizuoja ir veda pasitarimus, seminarus, konferencijas, mokymus apie gyvūnų užkrečiamąsias ligas, jų prevenciją, kontrolę ir likvidavimą;
5. Ruošia mokymų ir konferencijų darbotvarkes, teikia reikalingą informaciją bei vaizdinę medžiagą konferencijoms, seminarams, pasitarimams, mokymams, prezentacijoms, susijusioms su gyvūnų užkrečiamosiomis ligomis;
6. Organizuoja afrikinio kiaulių maro stebėsenos, kontrolės ir prevencijos mokymus užsienio šalių kiaulių augintojams, darbuotojams, dirbantiems su kiaulėmis, medžiotojams, veterinarijos gydytojams, valstybiniams veterinarijos inspektoriams, sėklintojams ir gyvulininkystės specialistams;
7. Dalyvauja atliekant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių epizootinius tyrimus;
8. Teikia pagal kompetenciją metodinę pagalbą Tarnybos teritorinių padalinių darbuotojams;
9. Savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
10. Pagal kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Tarnybos administracijos, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos studijų srities veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. Būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę;
3. Gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
4. Žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir laikytis šių reikalavimų rengiant teisės aktus ir Skyriaus veiklos dokumentus;
5. Mokėti atlikti surinktos informacijos analizę, parengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
7. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-24