VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Finansų valdymas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Buhalterinės apskaitos organizavimas, finansinių duomenų kontrolė ir analizė.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
8. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
10. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
11. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Vykdo valstybės rinkliavų, paskirtų administracinių baudų apskaitos kontrolę..
15. Pagal kompetenciją vykdo turto, atsargų, materialinių vertybių, piniginių lėšų apskaitos kontrolę, sudaro registrus..
16. Pagal kompetenciją užtikrina tinkamą buhalterinės apskaitos dokumentų ir registrų įforminimą ir saugojimą..
17. Pagal kompetenciją dalyvauja įstaigos sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje..
18. Pavaduoja Skyriaus vedėją ar patarėją, jų nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – ekonomika (arba).
19.3. studijų kryptis – verslas (arba).
19.4. studijų kryptis – vadyba (arba).
19.5. studijų kryptis – finansai (arba).

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. komunikacija - 3 lygis;
20.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
20.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
20.4. organizuotumas - 3 lygis;
20.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis;
21.2. informacijos valdymas - 3 lygis.
22. Profesinė kompetencija:
22.1. finansų valdymas ir apskaita - 3 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06