VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS
PATARĖJO (1)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. turto valdymas.

                
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Priešgaisrinės, civilinės ir darbuotojų saugos koordinavimas ir kontrolė.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Materialinis techninis aprūpinimas, viešųjų pirkimų paraiškų rengimas.

                
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
                
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Koordinuoja darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių, mokymų organizavimą ir vykdymą.
9. Koordinuoja gaisrinės saugos priemonių, mokymų organizavimą ir vykdymą.
10. Koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją.
11. Koordinuoja turto priežiūros vykdymą.
12. Koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą.
13. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.
14. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais turto valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
15. Rengia su turto valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu susijusių dokumentų rengimą.
16. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
17. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
18. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
19. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
20. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
21. Rengia viešųjų pirkimų paraiškas, nustato prekių, paslaugų ar darbų techninius, estetinius, funkcinius bei kokybinius reikalavimus, tikrina, ar sutarties projektas atitinka parengtoje paraiškoje ir techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus.
22. Organizuoja, dalyvauja ir derina rengiant Ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir įstaigos Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir kiekvienais metais juos peržiūri, organizuoja, dalyvauja rengiant įstaigos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą ir rengia jo įgyvendinimo ataskaitą.
23. Renka, analizuoja ir vertina duomenis ir informaciją apie įvykį, ekstremalų įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremalią situaciją, prognozuoja jų eigą ir mastą, numato civilinės saugos priemones ir reagavimą, koordinuoja veiksmus įvykių, ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų metu.
24. Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja civilinės mobilizacijos institucijai nustatytų Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatyme nustatytų funkcijų atlikimą, užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo bei kitų teisės aktų laikymosi kontrolę.
25. Organizuoja įstaigos darbuotojų civilinės saugos mokymus, organizuoja, dalyvauja rengiant įstaigos civilinės saugos pratybas.
26. Pavaduoja skyriaus vedėją ar patarėją, jų nesant.
27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
28.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
28.4. studijų kryptis – teisė (arba);
28.5. studijų kryptis – komunikacija (arba);
arba:
28.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.7. darbo patirtis – civilinės saugos srities patirtis;
28.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

                
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

29. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
29.1. komunikacija – 4;
29.2. analizė ir pagrindimas – 5;
29.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
29.4. organizuotumas – 4;
29.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
30. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
30.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4;
30.2. informacijos valdymas – 4.
31. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
31.1. veiklos planavimas – 4.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-12