Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Rengia įsakymų, raštų projektus, kaupia, sistemina, analizuoja bei teikia Skyriaus vedėjui su Tarnybos veikla susijusią informaciją.
2. Koordinuoja nekilnojamojo turto valdymą, kontroliuoja jo naudojimą, teikia informaciją VĮ Valstybės turto bankui apie Tarnybos funkcijų įgyvendinimui nereikalingą nekilnojamąjį turtą, rengia turto perdavimo ir priėmimo aktus.
3. Rengia sprendimų dėl nekilnojamojo turto perdavimo projektus ir teikia juos derinti atitinkamoms institucijoms.
4. Užtikrina pastatų (patalpų) nuomos sutarčių bei žemės panaudos sutarčių apskaitą ir kontrolę.
5. Renka informaciją iš Tarnybos padalinių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo.     
6. Pagal Tarnybos padalinių pateiktą informaciją dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo poreikio apskaičiuoja būsimų prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo vertes, rengia  numatomų vykdyti viešųjų pirkimų apibendrintą poreikio sąrašą, teikia jį skyriaus vedėjui, prireikus koreguoja.         
7. Parenka prekių, paslaugų ar darbų kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną.
8. Pagal kompetenciją rengia Viešųjų pirkimų paraiškas,  nustato prekių, paslaugų ar darbų techninius, estetinius, funkcinius bei kokybinius reikalavimus.
9. Nagrinėja gautas pastabas dėl pirkimo techninės specifikacijos ir suderinęs su Skyriaus vedėju teikia siūlymus viešojo pirkimo organizatoriui.
10. Tikrina ar sutarties projektas atitinka Skyriaus parengtoje paraiškoje ir techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus.
11. Inicijuoja ar teikia siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo ar nutraukimo.
12. Palaiko ryšius su kitais Tarnybos padaliniais, spręsdamas jam pavestas užduotis, ir turi teisę iš Tarnybos padalinių gauti duomenis ir dokumentus, reikalingus pavestoms užduotims spręsti.
13. Atsako už saugomos informacijos išlikimą, prireikus pateikia saugomą kompiuteryje informaciją.
14. Perduoda elektroniniu paštu informaciją Tarnybos padaliniams, reikiamoms institucijoms ir organizacijoms.
15. Bendradarbiauja su Tarnybos padaliniais, valstybės įstaigomis, institucijomis ar kitomis organizacijomis Skyriaus veiklos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos perdavimą.
16. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus patarėją, jam nesant.
17. Pagal kompetenciją pavaduoja Skyriaus vedėją, jam nesant.
18. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities verslo ir vadybos krypties arba informologijos krypties išsilavinimą.
2. Turėti 3 metų darbo stažo (patirties) viešųjų pirkimų srityje ir / ar nekilnojamojo turto valdymo srityje.
3. Būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turto valdymą, dokumentų rengimą, tvarkymą bei apskaitą, Tarnybos nuostatais, direktoriaus įsakymais, kitais Tarnybos vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiuo pareigybės aprašymu.
4. Išmanyti dokumentų rengimo bei tvarkymo ir apskaitos taisykles.
5. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer.
6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
7. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
8. Mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-15