Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Tvarko Tarnybos gautus, siunčiamus, vidaus dokumentus, registruoja juos dokumentų valdymo sistemoje, atsako už korespondencijos išsiuntimą;
2. Skenuoja Tarnybos dokumentus, išsaugo juos kompiuterinėje duomenų bazėje, suveda rezoliucijas dokumentų valdymo sistemoje, formuoja užduotis vykdytojams, paskirsto ir perduoda dokumentus Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, (toliau – darbuotojai) pagal kompetenciją;
3. Prireikus kopijuoja dokumentus, tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus Skyriaus spaudu, užtikrina jų tikrumą;
4. Pateikia ar išsiunčia korespondenciją adresatams;
5. Atlikdamas pavestas užduotis bendradarbiauja su Tarnybos padalinių, Tarnybos pavaldžių įstaigų darbuotojais;
6. Teikia pasiūlymus dėl kompiuterinės duomenų bazės tobulinimo, dėl geresnio Skyriaus ir Tarnybos darbuotojų darbo organizavimo dokumentų tvarkymo ir apskaitos klausimais;
7. Savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
8. Pagal kompetenciją pavaduoją kitą Skyriaus darbuotoją;
9. Pagal kompetenciją vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. Būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, tvarkymą bei apskaitą;
3. Išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, panaudoti turimas profesines žinias vykdant pavestas funkcijas;
6. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, taip pat kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
7. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti dirbti komandoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-18