BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) Bendrųjų  reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – I grupė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Skyriaus patarėjo pareigybės paskirtis – organizuoti Tarnybos ir Tarnybos teritorinių padalinių, pasienio veterinarijos postų (skyrių) aprūpinimą materialiuoju ir nematerialiuoju turtu, organizuoti tinkamą Tarnybos dokumentų valdymą, organizuoti, kuruoti ir koordinuoti Skyriaus specialistų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbą.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, tvarkymą bei apskaitą, Tarnybos nuostatais, direktoriaus įsakymais, kitais Tarnybos vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais;
4.3. būti susipažinęs ir žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.4. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer;
4.5. mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. analizuoja Tarnybos materialiojo ir nematerialiojo turto poreikius ir esant poreikiui organizuoja Tarnybos ir Tarnybos teritorinių padalinių, pasienio veterinarijos postų (skyrių) aprūpinimą;
5.2. renka ir apibendrina informaciją iš Tarnybos struktūrinių padalinių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo;
5.3. pagal kompetenciją padeda įgyvendinti Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo veiklą;
5.4. atlieka teikiamų duomenų analizę apie Tarnybos valdomą turtą Interaktyvioje duomenų įvesties sistemoje (toliau – IDIS), užtikrina IDIS teikiamų duomenų (informacijos) apie Tarnybos valdomą turtą teisingumą ir vertina IDIS funkcionalumą;
5.5. analizuoja duomenis apie Tarnybos valdomą turtą ir teikia apibendrinimus, siūlymus;
5.6. renka ir analizuoja informaciją, reikalingą dokumentų projektams rengti;
5.7. pagal kompetenciją rengia prekių, paslaugų ar darbų pagrindimą, nustato prekių, paslaugų ar darbų techninius, estetinius, funkcinius bei kokybinius reikalavimus;
5.8. nagrinėja gautas pastabas dėl prekių, paslaugų ar darbų  techninių specifikacijų;
5.9. teikia siūlymus dėl klausimų, susijusių su Skyriaus veikla;
5.10. organizuoja ir kuruoja, koordinuoja Skyriaus specialistų, dibančių pagal darbo sutartis, darbą, sudaro jų darbo grafikus, suveda į informacines sistemas;
5.11. organizuoja tinkama mėginių transportavimą, vertina mėginių transportavimo kaštus, siekiant efektyvumo;
5.12. organizuoja tinkamą Tarnybos dokumentų valdymą;
5.13. apdoroja ir vertina su Skyriaus veikla susijusią informaciją;
5.14. bendradarbiauja su kitais Tarnybos padaliniais ir turi teisę iš Tarnybos padalinių gauti duomenis ir dokumentus, reikalingus pavestoms užduotims spręsti;
5.15. savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
5.16. atsako už saugomos informacijos išlikimą, prireikus pateikia saugomą kompiuteryje informaciją;
5.17. pagal kompetenciją teikia informaciją Tarnybos padaliniams, kitoms institucijoms ir organizacijoms;
5.18. pagal kompetenciją dalyvauja, organizuoja, koordinuoja darbo grupių, komisijų posėdžius.
5.19. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jo nesant;
5.20. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.


IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

6. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-11