Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Rūpinasi bendrinės lietuvių kalbos tvarkymu ir ugdymu Tarnyboje;
2. Kontroliuoja, kad Tarnybos dokumentai būtų rengiami, tvarkomi ir apskaitomi valstybine kalba;
3. Redaguoja Tarnybos darbuotojų rengiamų dokumentų (raštų, įsakymų, taisyklių, nuostatų, reikalavimų, nurodymų, aprašų ir kt.) projektus formos aspektais ir užtikrina, kad jie būtų rengiami laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimų;
4. Pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus rengiamiems Tarnybos dokumentams;
5. Informuoja Tarnybos darbuotojus apie maisto ir veterinarijos sričių naujadarus, neteiktinus ir gramatiškai netaisyklingus žodžių junginius, raštuose vartojamas bendrąsias sintaksines konstrukcijas;
6. Konsultuoja Tarnybos darbuotojus savo kompetencijos klausimais;
7. Pagal kompetenciją dalyvauja diskusijose, seminaruose, pasitarimuose, posėdžiuose,
komisijų, darbo grupių veikloje;
8. Savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
9. Pagal kompetenciją pavaduoją kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant;
10. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais maisto ir veterinarijos sritis;
3. Būti susipažinusiam ir žinoti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus, rekomendacijas ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą, Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymą, Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintus teisės aktus, reglamentuojančius teisės aktų rengimą;
4. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-03