Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Padeda pagal kompetenciją nagrinėti valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų raštus ir skundus, rengia pastabas ir pasiūlymus;
2. Padeda pagal kompetenciją kontroliuoti viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą, veda apskaitą dėl viešųjų sutarčių įgyvendinimo ir terminų laikymosi;
3. Atlieka perkamų prekių, paslaugų, darbų rinkos analizę, renka informaciją apie rinkoje esančias prekių, paslaugų, darbų kainas, kokybę, pasiūlą, tiekėjus;
4. Teikia metodinę pagalbą, konsultuoja priskirtos srities klausimais;
5. Tvarko kopijavimo, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos apskaitą, atlieka informacinių technologijų įrangos perdavimo darbuotojams ir perėmimo procedūras;
6. Padeda  užtikrinti tinkamas darbuotojų darbo sąlygas informacinių sistemų srityje;  
7. Padeda pagal kompetenciją vertinti  materialinių vertybių kokybę ir kiekybę, rengia dokumentus dėl netinkamos kokybės bei prekių grąžinimo gamintojams;
8. Teikia pasiūlymus atsižvelgdamas į kompiuterinės įrangos naudojimo intensyvumą ir darbo specifiką, dėl esančios fiziškai nusidėvėjusios, pasenusios kompiuterių ir programinės įrangos nurašymo;
9. Padeda administruoti VMVT informacinių technologijų sistemas;
10. Padeda rengti pagal kompetenciją  Viešųjų pirkimų paraiškas ir prekių, paslaugų bei darbų technines specifikacijas;
11. Pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jam nesant;
12. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį socialinių mokslų studijų srities koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;  
2. Būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis;
3. Išmanyti informacinių sistemų saugos reikalavimus;
4. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas;
7. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-23