VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
SKYRIAUS VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. veiklos planavimas.
4. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Skyriaus veiklos planavimas, vidaus administravimas.
6. Dokumentų valdymo, turto, ūkinės veiklos priežiūra, civilinės saugos, mobilizacijos ir priimančios šalies paramos organizavimas, darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūra.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
17. Organizuoja ir kontroliuoja „vieno langelio“ principo įgyvendinimą įstaigoje, įstaigos darbuotojų saugos, sveikatos, priešgaisrinės bei civilinės saugos, mobilizacijos ir priimančios šalies paramos reikalavimų ir priemonių įgyvendinimą..
18. Tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus Skyriaus antspaudu ir parašu, užtikrindamas teisingą dokumentų kopijų išdavimą..
19. Rengia, įgyvendina įstaigos strateginius veiklos planus, teisės aktų ir įstaigoje rengiamų dokumentų projektus, organizuoja dokumentų dėl turto priėmimo, perdavimo, pirkimo, nuomos ar panaudos rengimą..
20. Organizuoja ir kontroliuoja pirminę materialinių vertybių apskaitą, įstaigos pastatų ir patalpų priežiūrą, turto teisinę registraciją viešuosiuose registruose, įstaigos patikėjimo teise, panaudos, nuomos ar kitų sutarčių pagrindu valdomo turto naudojimą, priežiūrą ir saugojimą, saugiųjų dokumentų ir saugiųjų blankų administravimą, apskaitą ir inventorizaciją..
21. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
22.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.4. darbo patirties sritis – materialinio ir techninio aprūpinimo patirtis;
22.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. komunikacija - 4 lygis;
23.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
23.4. organizuotumas - 4 lygis;
23.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. lyderystė - 4 lygis;
24.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
24.3. strateginis požiūris - 4 lygis.
25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis;
25.2. konfliktų valdymas - 4 lygis;
25.3. informacijos valdymas - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-01