VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – II pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Veiklos planavimas.
4. Priežiūra ir kontrolė.

                
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Priskirtų įstaigos skyrių veiklos koordinavimas ir kuravimas.
6. Gyvūninio maisto tvarkymo, saugos, kokybės, ženklinimo, pasienio maisto ir veterinarinė kontrolė, maisto saugos ir kokybės (apgavysčių ir klastočių valstybinės kontrolės ir valstybinių maisto mėginių kontrolės programų įgyvendinimo) valstybinė kontrolė.

                
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
            
7. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
8. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
9. Prireikus vadovauja įstaigai.
10. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
11. Prireikus valdo įstaigos išteklius.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
13. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
14. Organizuoja ir koordinuoja įstaigos ir  teritorinių padalinių veiklą priskirtoje srityje.
15. Įstaigos direktoriaus sprendimu atlieka patikrinimus ūkio subjektuose.
16. Koordinuoja Europos Komisijos Maisto ir veterinarijos tarnybos vykdytų gyvūninio maisto tvarkymo auditų atlikimą, kontroliuoja jų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.
17. Koordinuoja valstybinių maisto mėginių programų rengimą bei Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto vykdomą maisto produktų laboratorinę veiklą.
18. Analizuoja gaunamus dokumentus, teisės aktus, projektus ir rengia, koordinuoja informacijos, ataskaitų rengimą.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – veterinarija (arba);
20.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
20.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba – anglų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.

                
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. vertės visuomenei kūrimas – 5;
23.2. organizuotumas – 5;
23.3. patikimumas ir atsakingumas – 5;
23.4. analizė ir pagrindimas – 5;
23.5. komunikacija – 5.
24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. strateginis požiūris – 5;
24.2. veiklos valdymas – 5;
24.3. lyderystė – 4.
25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. įžvalgumas – 5;
25.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 5;
25.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 5.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-22