VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
SKUBIOS VEIKLOS SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS VETERINARIJOS GYDYTOJAS-VALSTYBINIS VETERINARIJOS INSPEKTORIUS (1)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolė ir likvidavimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
9. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
10. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Analizuoja ūkinių ir laukinių gyvūnų ligų epidemiologinę situaciją Lietuvos Respublikoje, kaimyninėse šalyse ir pasaulyje, analizuoja Europos Komisijos ir Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos pranešimus apie laukinių gyvūnų ligų epizootinę būklę ir jų padėtį pasaulio šalyse bei Lietuvoje..
15. Dalyvauja vykdant neatidėliotinas priemones, susidarius ekstremalioms ir krizinėms situacijoms..
16. Padeda organizuoti veterinarijos gydytojų ir medžiotojų mokymus gyvūnų ligų klausimais..
17. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, projektuose..
18. Pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-valstybinį veterinarijos inspektorių, jo nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – veterinarija (arba).

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. komunikacija - 3 lygis;
20.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
20.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
20.4. organizuotumas - 3 lygis;
20.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis;
21.2. informacijos valdymas - 3 lygis;
21.3. įžvalgumas - 3 lygis.


Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06