VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
IEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
SKYRIAUS VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. viešieji pirkimai.
4. veiklos planavimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Viešųjų pirkimų organizavimas, priežiūra ir kontrolė.
6. Skyriaus veiklos planavimas, vidaus administravimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Dalyvauja įstaigos viešųjų pirkimų komisijų veikloje, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, skelbimus, ataskaitas, vertina viešojo pirkimo sąlygas ir teikia siūlymus viešųjų pirkimų komisijoms dėl pirkimo būdo parinkimo ir kitų viešojo pirkimo sąlygų..
18. Pagal kompetenciją rengia įstaigos sutarčių, įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas, nagrinėja institucijų, įstaigų ir organizacijų raštus, asmenų skundus, prašymus, teikia išvadas..
19. Pagal kompetenciją atstovauja įstaigai teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, rengia procesinius dokumentus..
20. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose..
21. Tvirtina viešųjų pirkimų dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus Skyriaus spaudu, užtikrina šių dokumentų kopijų, nuorašų tikrumą..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
22.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.4. darbo patirties sritis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
22.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;
23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
23.1. kalba - anglų;
23.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. komunikacija - 4 lygis;
24.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
24.4. organizuotumas - 4 lygis;
24.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. lyderystė - 4 lygis;
25.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
25.3. strateginis požiūris - 4 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis;
26.2. įžvalgumas - 4 lygis.
27. Profesinė kompetencija:
27.1. viešųjų pirkimų išmanymas - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06