VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VETERINARIJOS SANITARIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS VETERINARIJOS GYDYTOJAS-VALSTYBINIS VETERINARIJOS INSPEKTORIUS (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Gyvūninių produktų veterinarijos sanitarijos, saugos, kokybės ir atitikties deklaruojamiems rodikliams kontrolė bei eksportuojamo į trečiąsias šalis gyvūninio maisto teisės aktais nustatytų reikalavimų užtikrinimas, atsiųstų trečiųjų šalių klausimynų pildymas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Analizuoja ir sistemina informaciją apie vykdančius eksportą į trečiąsias šalis gyvūninio maisto tvarkymo subjektus bei koordinuoja į trečiąsias šalis eksportuojamo gyvūninio maisto saugos ir higienos kontrolę, analizuoja dokumentus ir informaciją, susijusią su kuruojamos srities sauga..
16. Pildo atsiųstus trečiųjų šalių klausimynus, analizuoja jų teisės aktus bei rengia veterinarinius sertifikatus pagal trečiųjų šalių reikalavimus,.
17. Taiko, rengia, koordinuoja ir kontroliuoja vartotojų interesų užtikrinimo priemones, kad į šalies rinką ir eksportui tiekiami produktai būtų saugūs, atitiktų teisės aktų reikalavimus..
18. Rengia informaciją žiniasklaidai, bendradarbiauja su žiniasklaida ir kitais subjektais, organizuoja įstaigos darbuotojams mokymus kuruojamų sričių klausimais..
19. Pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-valstybinį veterinarijos inspektorių, jo nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – veterinarija (arba).
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba - anglų ir rusų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
22.2. organizuotumas - 3 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
22.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
22.5. komunikacija - 3 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. įžvalgumas - 3 lygis;
23.2. informacijos valdymas - 3 lygis;
23.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06