VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VIDAUS AUDITO SKYRIAUS
SKYRIAUS VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. vidaus auditas.
4. veiklos planavimas.
5. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

6. Įstaigos ir jai pavaldžios įstaigos vidaus auditas.
7. Skyriaus veiklos planavimas, vidaus administravimas.
8. Vidaus audito pažangos stebėsena.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
19. Rengia ir teikia Įstaigos direktoriui tvirtinti skyriaus Vidaus audito metodiką..
20. Planuoja skyriaus veiklą, sudaro strateginius ir metinius skyriaus veiklos planus, atsižvelgiant į atliktą Įstaigos bei Nacionalinio maisto ir veterinarijos vertinimo rizikos vertinimo instituto rizikos vertinimo analizę..
21. Užtikrina, kad būtų atliekamas vidaus auditas, pateikiami vidaus audito rezultatai ir atliekamas pažangos stebėjimas..
22. Užtikrina atliekamo vidaus audito kokybę..
23. Atsako už atlikto vidaus audito išvadas ir rekomendacijas, įskaitant atvejus, kai yra pasitelkiami atitinkamų sričių specialistai (ekspertai)..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – teisė (arba);
24.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);
24.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
24.5. studijų kryptis – vadyba (arba);
24.6. darbo patirties sritis – audito arba vidaus audito srities patirtis;
24.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
arba:
24.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.9. studijų kryptis – verslas (arba).
24.10. studijų kryptis – finansai (arba).
24.11. studijų kryptis – apskaita (arba).
24.12. darbo patirties sritis – audito arba vidaus audito srities patirtis;
24.13. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
25. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
25.1. kalba - anglų;
25.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. komunikacija - 4 lygis;
26.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
26.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
26.4. organizuotumas - 4 lygis;
26.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
27. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. lyderystė - 4 lygis;
27.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
27.3. strateginis požiūris - 4 lygis.
28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis;
28.2. informacijos valdymas - 4 lygis.
29. Profesinė kompetencija:
29.1. vidaus audito išmanymas - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06