VETERINARIJOS SANITARIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) Veterinarijos sanitarijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis veterinarijos gydytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – I grupė.
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Skyriaus vyriausiojo veterinarijos gydytojo (toliau – darbuotojas) pareigybės paskirtis – gyvūninio maisto tvarkymo subjektų valstybinės kontrolės duomenų administravimas, ataskaitų rengimas bei duomenų analizavimas.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau – vedėjas).

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį veterinarijos krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais gyvūninio maisto saugą;
5.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles ir Skyriaus veiklos dokumentus;
5.4. mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas;
5.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
5.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Officeprograminiu paketu.
5.7. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. analizuoja ir sistemina informaciją apie gyvūninio maisto tvarkymo subjektuose atliktos valstybinės veterinarinės kontrolės rezultatus, jų veiklą, būklę, nustatytų reikalavimų laikymąsi, kontrolės metu nustatytų trūkumų šalinimą, taikytas poveikio priemones, koregavimo veiksmus;
6.2. teikia siūlymus rengiant papildymus ir pakeitimus kokybės programoms, darbo instrukcijoms, informacinių sistemų kontrolės duomenims suvesti ir nustatytiems valstybinės kontrolės rezultatams apibendrinti;
6.3. skyriaus vedėjo nurodymu padeda organizuoti pasitarimus, seminarus, konferencijas, mokymus gyvūninio maisto produktų saugos ir higienos tvarkymo klausimais, ruošia mokymų ir konferencijų darbotvarkes, informaciją bei vaizdinę medžiagą prezentacijoms, susijusioms su gyvūninio maisto produktų saugos, valstybinės kontrolės rezultatais ir statistiniais rodikliais;
6.4. padeda rengti ir teikia informaciją Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms ir įstaigoms bei žiniasklaidai;
6.5. teikia informaciją Tarnybos teritorinių padalinių darbuotojams gyvūninio maisto saugos, ženklinimo ir valstybinės veterinarinės kontrolės procedūrų klausimais;
6.6. pagal poreikį atnaujina informaciją Tarnybos interneto svetainėje, susijusią su gyvūninio maisto produktu sauga, ženklinimu ir valstybinės veterinarinės kontrolės rezultatais;
6.7. renka, sistemina ir teikia informaciją, reikalingą teisės aktų projektams, darbo instrukcijoms rengti, padeda rengti apibendrinimus, pristatymus ir kitą susijusią informaciją, susijusią su gyvūninio maisto produktų sektoriaus valstybine veterinarine kontrole;
6.8. savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
6.9. pagal kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Tarnybos administracijos, skyriaus vedėjo pavedimus.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo pareigų tinkamą vykdymą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-13